Make NEET’s History (2014), Impetus

Niniejszy raport jest analizą obejmującą bieżące dane w postaci statystyk, warunków społecznych i zmieniających się polityk w zakresie osób z grupy NEET, mieszkających w Wielkiej Brytanii. Zawiera on analizę przyczyn i skutków związanych z istnieniem grupy NEET oraz wezwanie do podjęcia działań przez rząd, w celu uporania się z tym problemem.

 

Istnienie tej grupy w Wielkiej Brytanii ma długotrwały efekt zarówno na indywidualne osoby jak i całe społeczeństwo. Straty w podatkach, zwiększone koszty usług publicznych oraz skutki pośrednie takie jak rosnąca przestępczość wśród osób młodych czy problemy zdrowotne będą kosztować Wielką Brytanie ponad 77 miliardów rocznie, jeśli ten problem nie zostanie rozwiązany. W oparciu o zgromadzone dowody oraz ich analizę, zalecenia raportu są następujące:

  • Utworzenie stanowiska Sekretarza Stanu ds. dostosowania system edukacji do potrzeb rynku pracy i uznanie, że problem NEET ma charakter strukturalny i długoterminowy.
  • Stypendia zależne od wyników, nie wypłacane z góry, ale jedynie po wykazaniu przez szkołę poprawionych wyników, wśród uczniów, dla których stypendia są przeznaczone.
  • Sprawdzanie szkół pod kątem ich dostosowywania się do potrzeb rynku pracy i ocena ich działań mających na celu wypuszczanie absolwentów, którzy są gotowi do pracy.

Podjęcie działań wskazanych w projekcie stworzyło by zachęty i ramy odpowiedzialności, których potrzebujemy, aby skutecznie rozwiązać ten narastający kryzys społeczny i ekonomiczny.

 


 

Entrepreneurship Education & Training Programs around the world (2014)(Programy nauczania i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości na świecie), Bank Światowy

Przez ostatnie 20 lat, zwiększyła się ilość programów szkoleniowych i kształcenia w zakresie przedsiębiorczości (EET), dając nadzieję na lepszą promocję podejścia i umiejętności przedsiębiorczych. Podczas gdy ilość takich programów rośnie na całym świecie, wiedza o ich efektywności i skutkach pozostaje znikoma. Celem tego szkolenia jest zidentyfikowanie i utworzenie katalogu typów programów EET, jak również zakresu i oczekiwanych rezultatów tych programów, co obejmuje charakterystykę programu, jego uczestników oraz kontekst programu. Niektóre z wyników dotyczą: pokazania różnorodnych potencjalnych korzyści wynikających z przyjęcia postawy przedsiębiorczej, co ma na celu zachęcenie do przyjęcia takiej postawy. Osoby korzystające z programów kształcenia i szkoleń w zakresie przedsiębiorczości to zarówno potencjalni jak i obecni przedsiębiorcy, co oznacza że grupą docelową mogą być osoby przedwcześnie odchodzące z systemu oświaty, osoby dorosłe uczące się, przedstawiciele mniejszości, czy kobiety.

 


 

Net not NEET (2013), Projekt realizowany w ramach program Erasmus +

Ten projekt z obszaru uczenia się przez całe życie, miał na celu zaangażowanie krajowych i europejskich sieci, składających się z podmiotów działających w sektorze edukacji zawodowej, we wsparcie i rozwój ich usług, metod i narzędzi oraz wypracowanie nowych strategii pracy z osobami z grupy NEET na terenie UE. Jak wynika z samej definicji, dotarcie do osób z grupy NEET może być utrudnione z uwagi na ich znikome kontakty z systemem edukacji, publicznymi służbami zatrudnienia czy rynkiem pracy. Niniejszy projekt pozwala lepiej zrozumieć między innymi:

  • Okoliczności, które powodują, że młodzi ludzie dołączają do grupy NEET
  • Badania i wypracowanie sposobów zapobiegania wczesnemu odchodzeniu z systemu edukacji
  • Nowe strategie i metodyka doradztwa zawodowego
  • Wypracowanie polityk dotyczących lepszej współpracy szkół i sektora prywatnego

Projekt pokazał, że elastyczny system edukacji w połączeniu z wczesną interwencją, to kluczowe elementy chroniące młode osoby przed dołączeniem do grupy NEET. Jakkolwiek, podejście zastosowane w przypadku młodych osób z grupy NEET musi uwzględniać istnienie różnych kategorii grup NEET, np. młodzi bezrobotni, rodzice samotnie wychowujący dzieci, opiekunowie, młodociani przestępcy, itp. oraz fakt, że nie można ‘mierzyć wszystkich jedną miarą’. Ważna pozostaje również rola rodzica, mentora czy nauczyciela jako wzoru. Osoba taka musi zostać maksymalnie włączona w działania, aby zakończyły się one sukcesem.

 


 

What does NEET’s mean? (Co oznacza pojęcie NEET?) 2015, Work4Youth

Liczba osób młodych, które nie pracują, nie kształcą i nie szkolą się (tak zwany “wskaźnik NEET”) jest stosunkowo młodym, ale według międzynarodowych organizacji i mediów, zyskującym na znaczeniu wskaźnikiem. Popularność idei “NEET” wynika z założenia, że za jego pomocą możemy opisać szeroki zakres problemów osób młodych, wliczając w to kwestie bezrobocia, przedwczesnego kończenia nauki czy trudnej sytuacji na rynku pracy. Wszystko to gwarantuje zwrócenie większej uwagi na te kwestie, w czasach gdy młodzi ludzie zaczynają odczuwać skutki ekonomicznego kryzysu, szczególnie w gospodarkach rozwiniętych. Według autora, NEET jest wskaźnikiem, który jest często błędnie rozumiany i źle interpretowany. Wynikająca z tego krytyka ma na celu wskazanie pewnych błędów, tak aby określić co powyższy wskaźnik faktycznie mierzy.

 


 

Active Working Population in Spain, (Liczba osób czynnych zawodowo w Hiszpanii), 2014, Instituto Nacional de Estadistica

Ten kompleksowy raport dotyczy zmian w strukturze osób czynnych zawodowo w Hiszpanii i stanowi analizę danych dotyczących poziomu zatrudnienia z ostatnich trzech lat, począwszy od pierwszej połowy 2011 do pierwszej połowy 2014 roku. Koncentruje się na rozwoju różnych sektorów zatrudnienia, tj. stopniu ich rozwoju oraz odsetku osób, które znalazły zatrudnienie w tych sektorach.
Większość wniosków zawartych w tym raporcie opiera się na badaniach rynku pracy Labour Force Survey (LFS). Według ostatnich dostępnych danych liczba osób aktywnych zawodowo wynosi 22 883 900 podczas gdy wskaźnik aktywności znajduje się na poziomie 59.46%.

 


 

Spanish Employment Data in view of OECD findings (Dane dotyczące rynku pracy w Hiszpanii w odniesieniu do badań OECD)

Raport ten porównuje dane z Hiszpanii do danych z raportu OECD, dotyczącego 21 krajów UE i wybranych krajów spoza unii. Publikacja ta zawiera dużo informacji przydatnych czytelnikowi, ponieważ zawiera porównanie danych, umożliwiające lepsze zrozumienie hiszpańskiego system edukacji w odniesieniu do wybranego środowiska.
Raport skupia się również na aspektach społecznych i ekonomicznych obecnego systemu edukacji w Hiszpanii, jak również na wynikach, które generuje.