Wyniki ankiet: grupa docelowa A i B

Setki ankiet rozesłanych do władz lokalnych, instytucji kształcenia zawodowego, stowarzyszeń, organizacji społecznych i osób z grupy NEET, w wybranych krajach UE, poddano szczegółowej analizie i interpretacji. Ankiety miały na celu identyfikację dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego i szkoleń dla grupy NEET.

Grupa docelowa A

Grupa docelowa B