Ogólnie przyjęte podejście w UE

Od roku 2002 odnotowuje się znaczący wzrost zainteresowania wypracowaniem ogólnie przyjętego stanowiska UE, dotyczącego wspierania kształcenia i szkolenia zawodowego. Instytucje rządowe i partnerzy społeczni z 33 krajów współpracują ze sobą aby zmodernizować system kształcenia i szkolenia zawodowego. Wspólnie chcą osiągnąć cele wyznaczone przez Bruges Communiqué, realizując swoje wsparcie dla Ram strategicznych w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (Strategic Framework for European Cooperation in Education and Training). Wcześniejsza praca instytucji UE, instytucji rządowych i partnerów społecznych, pomogła dopracować to rozwiązanie i zbudować zaufanie. W wyniku tej współpracy, krajowe instytucje rządowe wdrażają obecnie ogólnoeuropejskie inicjatywy, wspierające szkolenia zawodowe i dostosowują swoje przepisy. Poniżej znajduje się opis podejścia przyjętego przez kilka krajów UE:


Polityka Włoch w zakresie NEET

ItalyWłoska polityka w zakresie zwalczania bezrobocia opiera się na, niedawno przyjętym akcie - Renzi’s Jobs Act. Głównym celem tej polityki jest zwiększenie elastyczności pracy, przede wszystkim w sektorze prywatnym oraz zachęcenie firm do zatrudniania na pełnoprawne umowy, poprzez obniżenie podatków i inne zachęty finansowe, jak również ułatwienia w zakresie zwalniania pracowników. Zakłada ona również zmniejszenie biurokracji w zakresie umów pracowniczych, zrewidowanie tematu przywilejów pracowniczych, lepszą ochronę osób zatrudnionych na umowy tymczasowe, zwiększenie uprawnień dla pracodawców dotyczących możliwości kontroli pracowników oraz powołanie narodowej agencji pracy. Włochy kontynuują również projekt ItaliaLavoro rozpoczety w 1997, który ma ułatwić osobom z grupy NEET (do 35 roku życia) dostęp do edukacji i szkoleń czy staży oraz pomóc we włączeniu społecznym, a w 2010 po raz pierwszy udostępniono również innowacyjną platformę Cliclavoro – portal umożliwiający bezpośredni kontakt i współpracę pomiędzy osobami poszukującymi pracy, pracodawcami i urzędami pracy.


Polityka Hiszpanii w zakresie NEET (NiNi)

Spain

Główne działania Hiszpani w zakresie walki z bezrobociem wynikają z polityki państwa, regulowanej aktem Strategia aktywizacji zawodowej 2014-2016 (Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016) oraz Rocznym Planem Polityki Zatrudnienia (PAPE). Fundusze na rok 2015 wynoszą 129 millionów euro. Hiszpania jest zdeterminowana do zebrania zasobów i wprowadzenia bezpłatnych i dostępnych dla wszystkich usług związanych z zatrudnieniem. Celem jest zmniejszenie czasu pozostawania bez zatrudnienia dzięki bardziej efektywnej pracy służb zatrudnienia, zwiększenia zatrudnialności wśród osób młodych i najbardziej narażonych, poprzez zapewnienie dostępu do profesjonalnych szkoleń zawodowych, zwiększających konkurencyjność pracowników i przedsiębiorstw. Najbardziej innowacyjnym elementem tej strategii jest jej nastawienie na wynik, co oznacza, że przyznanie kolejnych środków finansowych będzie zależało od osiągniętych rezultatów.


Polityka Wielkiej Brytanii w zakresie NEET

UKRównocześnie do ogólnoeuropejskiej strategii ‘Youth Guarantee’, rząd Wielkiej Brytanii ma opracowany własny plan i przepisy dotyczące szkoleń dla osób z grupy NEET, lub zagrożonych włączeniem do tej grupy. Polityka przyjęta przez rząd Wielkiej Brytanii polega na podnoszeniu górnej granicy wieku osób uczących się i szkolących. Poczynając od roku 2014 uczniowie kończący 11 klasę są zobowiązani do: nauki w pełnym wymiarze godzin, nauki w niepełnym wymiarze godzin lub praktycznej nauki zawodu, w przypadku podjęcia pracy w niepełnym wymiarze. Na tej polityce opiera się ‘Youth Contract’, który jest szeroko zakrojonym programem, wprowadzonym w 2012, mającym na celu pomoc młodym osobom z grupy NEET w znalezieniu zatrudnienia. Program ten opiera się na: praktykach zawodowych, branżowych akademiach pracy, finansowych zachętach dla pracodawców czy stażach. Wprowadzony niedawno w Wielkiej Brytanii ‘Work Programme’ jest głównym programem pomagającym w powrocie na rynek pracy, oferującym osobom w wieku 18-24 szereg programów pomocowych, w zależności od okoliczności. Obejmuje to również obowiązkowe staże, do 30 godzin tygodniowo, oferowane osobom NEET, w zależności od ilości otrzymanego zasiłku.


Polityka Polski w zakresie NEET

plPodstawowym aktem prawnym w Polsce, regulującym działania instytucji publicznych z zakresie młodzieży NEET jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta wymienia instytucje rynku pracy i zakres ich działań. Poza publicznymi służbami zatrudnienia, reprezentowanymi przez ministra właściwego dla spraw związanych z zatrudnieniem oraz lokalnymi urzędami pracy, działają jeszcze Ochotnicze Hufce Pracy (OHP). Jest to instytucja państwowa, działająca w obszarze wsparcia młodzieży, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub bezrobotnych poniżej 25 roku życia. Głównymi zadaniami ośrodków OHP jest: umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia podstawowego i na poziomie gimnazjum, pośrednictwo pracy oraz refundacja pracodawcy kosztów zatrudnienia osoby młodej. Lokalny ośrodek OHP jest zobowiązany do przedstawienia oferty osobie z grupy NEET, do 6 miesięcy od zarejestrowania się. Najpopularniejsze oferty obejmują: szkolenia, staże, szkolenia zawodowe lub prace interwencyjne. W Polsce, pracodawca zatrudniający do prac interwencyjnych, osobę bezrobotną, będącą w trudnej sytuacji, otrzymuje częściową refundacje kosztów zatrudnienia. Akt ten określa również, na jakie cele można przeznaczyć środki z Funduszu Pracy. W odniesieniu do sytuacji osób młodych warto wspomnieć o dofinansowaniu do wynagrodzeń i kosztów ubezpieczeń społecznych, zatrudnionych na umowę o praktykę zawodową. W Polsce, Fundusz Pracy wpiera również lokalne Urzędy Pracy, finansując wszelkie działania aktywizujące skierowane do młodych bezrobotnych. Młodzi bezrobotni to grupa objęta szczególną pomocą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 2012 roku, za pośrednictwem programów pilotażowych, realizowanych na poziomie narodowym oraz specjalnych programów realizowanych przez Urzędy Pracy. Pomimo tych udogodnień i zróżnicowanych działań polskich instytucji rządowych, młodzież NEET wciąż niechętnie podejmuje pracę.